lCalendar_time

功能描述

该模块用于选择时间控制器,支持时间戳、yyyy/MM、yyyy/MMdd、yyyy/MM/dd hh:mm:ss等格式。

效果图

依赖的模块

快速使用

相关html 结构

  <h1>lCalendar纯原生js日期时间选择</h1>
    <div>
      <input id="demo1" type="text" readonly="" name="input_date" placeholder="日期选择特效" data-lcalendar="2011-01-1,2019-12-31" />
    </div>
    <div>
      <input id="demo2" type="text" readonly="" name="input_date" placeholder="日期和时间选择特效" data-lcalendar="2010-01-11,2019-12-31" />
    </div>
    <div>
      <input id="demo3" type="text" readonly="" name="input_date" placeholder="时间选择特效" />
    </div>

原生JS var calendar = new lCalendar(); calendar.init({ 'trigger': '#demo1', 'type': 'date' }); var calendardatetime = new lCalendar(); calendardatetime.init({ 'trigger': '#demo2', 'type': 'datetime' }); var calendartime = new lCalendar(); calendartime.init({ 'trigger': '#demo3', 'type': 'time' });

特别说明

纯原生时间选择器,用例见index.html